Autor Tema: Nabavna funkcija  (Pročitano 3050 puta)

batarela

  • Jr. Member
  • **
Nabavna funkcija
« poslato: Novembar 23, 2013, 10:03:49 posle podne »

Nabavna funkcija
Pojam, značaj, zadaci i organizacija nabavke

 Nabavka se odnosi na snadbevanje preduzeća potrebnim resursima za obavljanje poslovanja.

 Cilj nabavnke: obezbeđivanje kontinuiteta proizvodnje uz minimalne troškove nabavke i zaliha.

Značaj nabavke: utiče na uspeh proizvodnje i prodaje

Nabavna služba je organizaciona jedinica koja se bavi nabavnim poslovanjem.

Faktori:

    subjektivni – nabavna politika, organizacija nabavne službe i kvalitet kadrova
    objektivni – uslovi na tržištu

Nabavna služba ima zadatak da prati ponudu po količini, asortimanu i kvalitetu, ali i da aktivno deluje na proizvođače da svoju ponudu prilagode tražnji.

 
Zadaci nabavke (poslovi):

     istraživanje nabavnog tržišta
     planiranje nabavke
     utvrđivanje količina nabavki prema planu
     izbor i zaključivanje ugovora sa dobavljačima
     poslovi oko prijema isporuke
     evidencija nabavki
     kalkulacija nabavnih cena
     saradnja sa ostalim funkcijama u preduzeću
     analiza nabavnog poslovanja

 Organizacija nabavke

 Organizacija nabavke zavisi od faktora i delatnosti, kao i od asortimana, veličine preduzeća i lokacije.

 Sistem centralizacije

    sve nabavlja nabavna služba
    kadrovi se racionalno koriste
    povoljna je, ali je teža komunikacija

Sistem decentralizacije

    nabavka se vrši po organizacionim jedinicama
    bolja je komunikacija

 Podela rada u nabavnoj službi

 Posao obavlja referent.

Podela prema referentima:

    podela po vrstama robe
    podela po dobavljačima
    podela po teritorijalnim sistemima (delovima tržišta)

Najčešće se vrši kombinovani sistem, jer svaki pojeinačni ima nedostatak.
Nabavna politika

 Nabavna politka je sastavni deo politike marketinga preduzeća. Čini je skup prncipa koje treba poštovati prilikom snadbevanja, kao i izbor načina i sredstava za ostvarivanje ciljeva nabavke.

Principi nabavne politke su:

    nabavljati odgovarajuću robu
    nabavljati u pravo vreme
    nabavljati u potrebnim količinama
    nabavljati što povoljnije
    gajiti dobre poslovne odnose sa poslovnim partnerima (poslovni moral)

Značaj nabavne politike: ekonomija poslovanja preduzeća (ekonomičnost, produktivnost)
 Istraživanje tržišta nabavke

 Sadržaj istraživanja:

    količina robe na tržištu
    kvalitet robe na tržištu
    nabavna cena robe na tržištu

Metode istraživanja tržišta:

    sekundarni izbori informacija (publikacije, časopisi…)
    primarni izvori informacija (istraživanja)

Postoje 3 osnovne metode istraživanja tržišta:

    metod posmatranja
    metod ispitivanja
    eksperimentalni metod

 Planiranje nabavke

 Planiranje nabavnke u proizvodnom preduzeću

Redosled:

    izračunavanje potreba u materijalu => materijalni bilans (normativ materijala x Q)
    postavljanje plana materijala

    PLM = MB – Zp + Zk

    MB – materijalni bilans
    Zp – početne zalihe
    Zk – krajnje zalihe
    razrada plana nabavke
        po asortimanu
        po vremenskim razdobljima
        po dobavljačima

 Primer:

Preduzeće planira proizvodnju 500 komada muških zimskim kaputa. Za proizvodnju jednog kaputa potrebno je 2.20 m štofa, 2.10 m postave i 6 dugmića. Na početku godine preduzeće raspolaže sa 120 m štofa, 90 m postave i 150 komada dugmića. Na kraju godine treba da ostane 130 m štofa, 70 m postave i 110 dugmića.

Postavite plan materijala.

Zp = 120 m štof

90 m postava

150 dugmića

Zk = 130 m štof

70 m postava

110 dugmića

MB: 2,20 * 500 + 2,10 * 500 + 6 * 500 = 1100+1050+3000 = 5150

PLM = 5150 – (120+90+150) + (130+70+110) = 550-360+310 = 5100

Vrste

materijala
   

MB
   

Zp
   

Zk
   

Plan

nabavnke

I
   1100    120    130    1410

II
   1050    90    70    1030

III
   3000    150    110    2960

Planiranje nabavke u trgovniskom preduzeću

Plan prodaje

PLN = PLP – Zp + Zk

 Primer:

Planom je predviđena prodaja 500 komada muških zimskih kaputa i 440 komada ženskih. Početne zalihe iznose 50 komada muških i 40 komada ženskih kaputa, a krajnje zalihe 70 komada muških i 20 komada ženskih. Koliko treba nabaviti muških i ženskih kaputa?

Zp = 50 kom muških

40 kom ženskih

Zk = 70 kom muških

20 kom ženskih

PLN = 500 – 50 + 70 = 520 muških

PLN = 440 – 40 + 20 = 420 ženskih
 Kalkulacije nabavne cene

 Elemnti kalkulacije:

    fakturna cena
    zavisni troškovi nabavke
    ___________________________________
    = nabavna cena

Složena kalkulacija

Elementi
   

2000 kg šećera
   

5000 kg brašna
   

500 kg soli

1. fakturna vrednost robe
   

60.000
   

75.000
   

10.000

2. ztn – utovar, prevoz i istovar
   

6.000 + 3000
= 9000
   

15.000 + 3.750
= 18.750
   

1.500 + 500
= 2.000

nabavna vrednost
   

69.000
   

93.750
   

12.000

nabvna cena
   

34,5
   

18,75
   

24

Težinski faktor = 22.500 / 7.500 = 3

2.000 x 3 =   6.000

5.000 x 3 = 15.000
500 x 3    =   1:500
____________
22.500

Vremenski faktor = 7.250 / 145.000 = 0,05

0,05 x 60.000 = 3.000

0,05 x 75.000 = 3.750

0,05 x 10.000 =   500

_____
7.250

Primer:

Nabavljeno je 15.000 kg artikla A po 20 din za kg i 7.500 kg artikla B po 10 din za kg. Ukupni zavisni troškovi iznose 30.000,00. Od toga na transportne trškove ide 21.000, a na troškove osiguranja 9.000. Izraditi složenu kalkulaciju.

Elementi
   

Artikl A
   

Aritkl B

1. fakturna vrednost robe
   

300.000
   

75.000

2. ztn – utovar, prevoz i istovar i osiguranje
   

13.950 + 360
= 14.310
   

6.975 + 180
= 7.155

nabavna vrednost
   

314.310
   

82.155

nabavna cena
   

20,95
   

10,95

Težinski faktor = 21.000 / 22.500 = 0,93

15.000 x 0,93 = 13.950

7.500 x 0,93 =   6.975

____________
20.925

Vremenski faktor = 9.000 / 375.000 = 0,024

15.000 x 0,024 = 360

7.500 x 0,024 = 130

________

490

Zadaci:

1.

Elementi
   

aritkl A
   

artikl B

1. fakturna vrednost robe
   

375.000
   

90.000

2. ztn – utovar, prevoz i istovar
   

19.950
   

9.975

nabavna vrednost
   

394.950
   

99.975

nabavna cena
   

26,33
   

13,

Težinski faktor = 29.925 / 22.500 = 1,33

15.000 x 1,33 = 19.950

7.500 x 1,33 =   9.975

_________

29.925

 

Sa 1,33 dinara zavisni troškovi terete i proizvod A i proizvod B.

2.

Zp =  90 m2  materijala

200 dugmića

Zk = 110 m2  materijala

150 dugmića

MB = 1,2 x 800 + 6 x 800 = 960 + 4.800 = 5.760

PLM = MB – Zp + Zk = 5.760 – 290 + 260 = 5.730
Vrsta materijala    MB    Zp    Zk    Plan navake
materijal    960    90    110    980
dugmići    4.800    200    150    4.750

Treba nabaviti 980 m2  materijala i 4.750 dugmića.

3. Vrednost proizvodnje je 12.960.800. Prosečne zalihe su 648.040. Izračunati koeficijent obrta. 2002. godine koeficijent je bio 21. Obrazložiti rezultat.

K = E / Z

K = 12.960.800 / 648.040 = 20

Manja je rentabilnost.

4.

P = 5.000 kg

V = 15 dana

Zmin = P x V

Zmin = 5.000 x 15 = 75.000

Preduzeće ima sigurnosne zalihe.
Dokumentacija i evidencija u nabavci

Nabavna fuknicja – proizvodna funkcija – prodajna funkcija – finanskijsko-računovodstvena funkcija.

Evidencija materijala (robe) vodi se u obliku kartoteke.

Evidencija dobavljača.

Evidencija cena (kretanje cena na tržištu).
Analiza nabavne fukncije

Potrebno je povremeno analizirati nabavno poslovanje radi sprovođenja ispravne nabavne politike.

Predmet analize: sve preduzete radnje u cilju njene realizacije

Rezultati analize predstavljaju smernice za buduću nabavnu politku. Njom se koriguje dotadašnji rad.

Odnosi sa dobavljačima

Analizira se broj, količina isporuke materijala, slovi plaćanja, pridržavanje rokova…

Na osnovu analize se bira broj dobavljača.

Promene na tražištu – cene, uslovi, novi proizvođači, nov materijal…

Nabavna fukncija promene.

Prikuplja podatke o: proizvođačima, mogućnostima prodaje, snadbevenosti tržišta, finansiranju nabavki, novim tehničkim mogućnostima…

Kretanje zaliha

Informacije da li i u kojoj meri nabavna služba uspevala da zalihe održava na optimalnom nivou.

Analiza nabavnih cena
Podaci o: učešću pojedinih zavisnih troškova, da li su ostvareni određeni popusti, da li se nabavlja po najpovoljnijim cenama.