Autor Tema: Sumpor  (Pročitano 20089 puta)

Marnjavur

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
Sumpor
« poslato: Jun 18, 2013, 10:34:33 posle podne »
Sumpor
U prirodi se nalazi u spojevima i u elementarnom stanju.Elementarni-bakterijskom razgradnjom sadre(CaSO4*2H2O) ili od vulkana.Ima ga u moru I u ljekovitim termalnim vodama, u fosilnim gorivima.Minerali S su sulfidi I sulfati-pirit, halkopirit, galenit, cinabarit, sadra.
Svojstva sumpora-krutina, svijetložute boje,netopljiv u vodi, ali je topljiv u nepolarnim otapalima,npr. Ugljik disulfid CS2,tetraklorugljiku CCl4, toluenu C6H5CH3.Slab je vodič topline i elekticiteta. Pri sobnoj temp. molekule elementarnog S imaju prstenastu strukturu od 8 atoma neđusobno povezanih jednostrukim kovalentnim vezama. Pri sobnoj temp. 2. su kristalne modifikacije rompska i monoklinski.Prijelaz  rompskog u monoklinski S nastaje pri temp. 95.5 C.Obje su alotropske modifikacije građene od molekula S8.U rompskom S elementarna ćelija sadrži 16 molekula S8., a monoklinski 6.Ako se S zagrije do temp. vrenja i naglo ohladi, nastaje plastičnini ili amorfni S. Dobivanje plastičnog S-Epruveta se do polovice napuni sa S u prahu i zagrijava .Zagrijanjem  taljevina postaje sve tamnija i viskoznija. pri temp. 200 C  S je tako viskozan da nece teći iz epruvete.Daljnim zagrijavanjem prelazi u tekućinu koja vrije  pri 445C. Na hladnijem dijelu epruvete hvataju se sitne čestice S,tzv. sumporni cvijet, jer supor sublimira. Ako se rastaljeni S izlije u čašu s hladnom vodom, dobije se plastični S.
Dobivanje S.-Iz ležišta u kojima se nalazi u elementarnoom stanju S se vadi taljenjem ili iskapanjem.Ako je S duboko u zemlji vadi se Fraschovim postupkom.Do S se dopire Fraschovom trocijenom sondom. Koroz vanjsku se cijev crpkom tlači pregrijana vodne para kojom se S rastali. Vrući zrak pod tlakom, koji dolazi kroz srednju cijev, potiskuje rastaljeni S na površinu, ,gdje se ljeva u kalupe. Dobije se 98% čisit S.
S se dobiva iz sumporvodika, sastojka prirodnog plina.
Dobiva se iz suporovog 4 oksida.Iz njega se dobiva redukcijom s vrićim koksom ili plinovima koji sadrže ugljikov monoksid, vodik,metan.
S se koristi za dobivanje sumporne kis.
Spojevi S-S je kemijski reaktivan element, ali manje od kisika.Na povišenoj temp. reagira izravno gotovo s svim elementima pri čemu nastaju sulfidi.Sumporovodik i sulfidi-Molek. sumporvodika H2S je oblikom slična mol. vode, ali je polarnost manja-S je manje elektronegativan od kisika, zbog toga nema vodikovih veza.Pri sob. temp. je plin bez boje, neugodna mirisa  po pokvarenim jajima, vrlo je otrovan.Dobiva se u Kippovo  aparatu reakcijom željezova2sulfida i klorovodične kis.
FeS + 2H+---»H2S + Fe2+
Topljiv je u vodi,pri čemu nastaje slaba somporovodična kis. koja tvori 2. vste soli: hidrogensulfide i sulfide.
Sinteza sumporovog4oksida-bakrene žice zagrijavanjem sa S postaju krte i lomljive jer nastaje bakrov2sulfid.
Cu + S---»CuS
Reakcijom nastalog bakrova2sulfida s kis. oslobađa se sumporovodik
CuS + 2H+ + 2Cl-  ---» H2S + Cu2+ + 2Cl-
H2S + Pb2+ + 2CH3COO-  ---» PbS + 2CH3COOH
U redoks reakcijama suporovodik i sulfidi su uvijek  redukcijska sredstva jer se mogu samo oksidirati.
Oksidi S-Sumporov4oksid SO2 i sumporov6oksid SO3
Sumporov4oksid-je pri sob.temp.bezbojan plin,oštra, bockava i neugodna mirisa, koji podražuje na kašalj.Šteti ljudskom organizmu jer oštećuje dišne organe.Dobiva se spaljivanjem sumpora ili prženjem sulfidnih ruda.S dušikovim skupinama  i ozonom stvara smog i kisele kiše.Dobivanje sumporovog4oksida-Gorenjem sumpora nastaje sumporov4oksid, koji je zbog polarnosti molekula topljiv u vodi.Mali dio molekula H2O daje kis.otopinu.
S + O2 ---» SO2
SO2 + 2H2O «----» H3O+ + HSO3-
HSO3- + H2O ---» H3O+ + SO32-
Vodena otopina sumporovog4oksida sadrži  molekule suporovog4oksida SO2 i oksonijevih H3O+,hidrogensulfatHSO3- i sulfitnihSO32- iona. Takva otopina naziva se sumporastom kis.Sumporov4oksid je lako hlapljiva tekućina,pri temp.nižim od 16.8C prelazi u duge i ledu slične kristale.Koristi se za dobivanje sumporne kis.Sumporna kis.-uljasta,bezbojna,gusta,vrlo hidroskopna tekućinaSlabo je ionizirana,što se povećava dodatkom vode.Jaka je diprotonska kis.ionizira u 2 stupnja i tvori 2. vrste soli.Dobiva se kontaktnim postupkom u 3 faze:1.Sumporov4oksid se dobiva spaljivanjem S ili prženjem sulfidnih ruda-S+O2—»SO2,4Fe2+11O2—»2Fe2O3+8SO2, 2.Katalitička oksidacija  sumporova4oksida u sumporov6oksid- 2SO2+O2«--V2O5--»2SO3, 3.Apsorpcija sumporovog6oksida-SO3 se apsorbira u koncentriranoj sumpornoj kis. SO3+H2SO4---»H2S2O7, da bi se dobila sumporna kis. Nastala pirosumporna kis. Ili oleum H2S2O7 se razređuje vodom-H2S2O7+H2O---»2H2SO4
Sumporna kis. Djeluje kao kiselina,oksidans, dehidracijsko i higroskopno sredstvo.Horatio Caine

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
Sumpor
« Odgovor #1 poslato: Avgust 20, 2015, 07:28:02 posle podne »
Sumpor je elemenat VIa (16.) grupe Periodnog sistema elemenata. Sadrži po 16 protona, neutrona i elektrona. Raspored elektrona po energetskim nivoima je: K=2, L=8, M=6Sumpor je žute boje, čvrstog agregatnog stanja, ne rastvara se u vodi. Molekul sumpora sadrži 8 atoma. Postoje dve alotropske modifikacije sumpora: rombični i monoklinični sumpor.
 
Jedinjenja:
1. Oksidi:
SO2 - sumpor(IV)-oksid - ovaj zagušljiv, bezbojan gas nastaje paljem sumpora :
S + O2 → SO2
Koristi se za dezinfekciju buradi za vino i beljenje tkanina.

Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. <a href="http://poducavanje.com/register/">Registrujte se</a>&nbsp;ili&nbsp;<a href="http://poducavanje.com/login/">Ulogujte se</a>

U prisustvu ovog gasa, plamen sveće će se ugasiti.

Sumpor (IV)-oksid je anhidrid sumporaste kiseline, tj. u reakciji sa vodom gradi sumporastu kiselinu: SO2 + H2O → H2SO3
SO3 - sumpor(VI)-oksid - nastaje sagorevanjem sumpor(IV)-oksida:
2SO2 + O2 → 2SO3
Ovaj gas u reakciji sa vodom gradi sumpornu kiselinu.
SO3 + H2O → H2SO4
2. Kiseline:
H2SO3 - sumporasta kiselina (sulfitna)
H2SO4 - sumporna kiselina (sulfatna)
Značajna jedinjenja sumpora su i soli sumporaste i sumporne kiseline. O njima ćemo učiti u okviru naredne teme.
Primena:
Sumpor se upotrebljava u proizvidnji guma, šibica, boja i baruta. Sumporna kiselina se upotrebljava u proizvodnji veštačkih đubriva, boja, lekova, akumulatora i eksploziva.

Izvor: Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se