Autor Tema: PRIDEVSKE ZAMENICE  (Pročitano 2574 puta)

Horatio Caine

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
PRIDEVSKE ZAMENICE
« poslato: Mart 18, 2013, 07:04:50 posle podne »
PRIDEVSKE ZAMENICE


Pridevske zamenice su promenljive vrste reči koje u rečenici imaju istu službu reči kao pridevi, odnosno zamenjuju prideve. One u rečenici nisu samostalne i imaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata. One mogu da se jave u sva tri roda jednine i množine i slažu se sa imenicom u rodu, broju i padežu.
  Vrste pridevskih zamenica:
     prisvojne ili posesivne,
     pokazne,
     upitno-odnosne,
     odrične,
     neodređene,
     opšte ili određene i
     ostale.

  Prisvojne pridevske zamenice pokazuju kojem licu nešto pripada. Dobijaju se kao odgovor na pitanje ČIJI? Kao i pridevi, slažu se u rodu broju i padežu sa imenicom na koju se odnose.
moj, moja, moje, tvoj, tvoja, tvoje, njegov, njegova, njegovo, njen, njena, njeno, naš, naša, naše, vaš, vaša, vaše, njihov, njihovo, njihova
  Prisvojne pridevske zamenice za svako lice označava pripadnost subjektu. Ona tada zamenjuje sve ostale prisvojne zamenice.
svoj, svoja, svoje
  Pokazne pridevske zamenice su zamenice kojima se upućuje na bića,    predmete ili njihove osobine. Dobijaju se kao odgovor na pitanje KOJI?, KAKAV? i KOLIKI? Možemo ih podeliti prema tome da li upućuju na pojam (KOJI?), njegovu osobinu (KAKAV?) ili količinu (KOLIKI?) i prema tome da li upućuju na nešto blizu govorniku, blizu sagovorniku ili na nešto daleko i od govornika i od sagovornika
Blizu govornika:
KOJI?: ovaj, ova, ovo, ovi, ove, ova  KAKAV?: ovakav, ovakva, ovakvo, ovakvi, ovakve, ovakva  KOLIKI?: ovoliki, ovolika, ovoliko, ovoliki, ovolike, ovolika
Blizu sagovornika:
KOJI?: taj, ta, to, ti, te, ta KAKAV?: takav, takva, takvo, takvi, takve, takva KOLIKI?: toliki, tolika, toliko, tolikim tolike, tolika
Daleko i og govornika i od sagovornika:
KOJI?: onaj, ona, ono, oni, one, ona KAKAV?: onakav, onakva, onakvo, onakvi, onakve, onakva  KOLIKI?: onoliki, onolika, onoliko, onoliki, onolike, onolika
  Upitno-odnosne pridevske zamenice su zamenice koje se upotrebljavaju u upitnim i odnosnim rečenicama. 
koji, koja, koje, koliki, kolika, koliko, kakav, kakva, kakvi, čiji, čija, čije...
Kod ovih zamenica često se greši u upotrebi zamenice KOJI u akuzativu jednine. Ako se odnosi na nešto živo akuzativ glasi KOJEG(A) ili KOG(A), a ako se odnosi na nešto neživo, akuzativ glasi KOJI.
  Odrične pridevske zamenice su zamenice kojima se nešto odriče: pripadnost nekom pojmu, postojanje nekog pojma ili njegovih osobina. Grade se dodavanjem NI - ispred upitno-odnosnih zamenica.
nikoji, nikoja, nikoje, ničiji, ničija, ničije, nikakav, nikakva, nikakvo, nikolik, nikolika, nikoliko
Kada se uz odrične pridevske zamenice upotrebljava predlog tada se taj predlog umeće između NI i upitno-odnosne zamenice.
 ni o jednom, ni za čiji, ni o kakvoj, ni sa kakvim, ni za kog  ni do koje..
Nepravilno: o nijednom, za ničijim, o nikakvoj, sa nikakvim, za nikog, do nikoje
  Neodređene pridevske zamenice su zamenice kojima se upućuje na neku neodređenost: pripadnost nekom pojmu, samog pojma ili njegovih osobina. Grade se dodavanjem NE- ispred upitno-odnosnih zamenica.
nekoji, nekoja, nekoje, nečiji, nečija, nečije, nekakav, nekakva, nekakvo, nekakvi, nekakve, nekoliki, nekolika, nekoliko, nekoliki, nekolike, nekolika...
  Opšte pridevske zamenice su zamenice kojima se označava  sveobuhvatnost: pripadnost nekom pojmu, postojanja nekog pojma ili njegovih osobina.Grade se dodavanjem SVA - ispred upitno-odnosnih zamenica.
svaki, svaka, svako, svake, svačiji, svačija, svačije, svakakav, svakakva, svakakvo, svakakvi,svakakve, svakoliki, svakolika, svakoliko...
  Ostale pridevske zamenice su zamenice koje ne spadaju u nijednu od prethodno navedenih grupa. Ine imaju različita značenja. Grade se dodavanjem I- ispred upitno-odnosnih zamenica, ili se uz njih upotrebljavaju reči MA, BILO, GOD koje se pišu odvojeno.
ičiji, ičija, ičije, ma čiji, ma čija, ma čije, bilo čiji, bilo čija, bilo čije, čiji god, čija god čije god,  ikoji, ikoja, ikoje, ma koji, ma koji, ma koje, bilo koji,bilo koja, bilo koje,  koji god, ikakav, ma kakav, bilo kakav, kakav god, ikoliki, ma koliki, bilo kakav, kakav god...