Autor Tema: Ђердап  (Pročitano 5152 puta)

tintin

  • Newbie
  • *
Ђердап
« poslato: Jul 22, 2013, 05:21:41 posle podne »
I  Увод
                 
„Ђердап“ је један од најлепших националних паркова у Европи. Национални парк „Ђердап“ се налази у југоисточном делу Европе, у североисточном делу Републике Србије, на самој међународној граници са Румунијом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Ђердапска клицура (извор: Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se)
 
•   Парк са најстаријом геолоском историјом
•   Најдужа композиција долина у Европи
•   Највећи природни и археолоски музеји
•   Најстарији и најбоље изражени збег реликтне флоре, фауне и вегетације
•   Простор са највећим биодиверзитетом унутар једног екосистема
•   Најстарије неолитско насеље, нестало пре више од 8.000 годинаII  Географија Ђердапа
       
Врло повољни услови за живот били су разлог сталног присуства човека о чему сведоче многи археолошки налази и културно-историјски споменици, као што су насеље Лепински вир, археолошки локалитети попут Голубачки град, остаци Тројановог моста и табле, римског лимеса, разноврсни кастели, до српске архитектуре народне.Основна одлика парка је велика шумовитост (преко 64%) и изразито богатство и разноврсност флоре, фауне геоморфолошких облика и богатство културно-историјских споменика од најстаријих епоха до данас. Око 9% односно 5500 ха површине Националног парка “Ђердап” чини део Дунава који припада Србији. То Национални парк “Ђердап” чини и речним националним парком. Долина Дунава састављена је од три кањонско-клисурске долине:
 
1.   Голубачка,  2. Госпођин Вир, 3. Кањон Великог и Малог Казана
и котлина:  1. Љупковска, 2.  Доњомилановачкa и 3. Оршавска

 
Голубачки град (извор: Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se )


III  Флора и фауна

Флора Ђердапа се не одликује само разноврсношћу и богатством, него и изразитим реликтним карактером.
Климатски услови, специфично земљиште, сложен рељеф, близина Дунава, омогућили су у Ђердапској клисури учување једне од најбогатијих, најсложенијих вегетација у југоисточној Европи. Флора је изузетно богата у таксонском и еколошком смислу. Нa Ђердапу успева више oд 1100 биљних врста, међу којима су посебно знацајни терцијални реликти - древне врсте које су преживеле ледено доба и опстале дo данашњих дана:месја леска, питоми орах, клокосика, панчићев маклен, јоргован, коприпић, зеленика, маслиница, тиса.
•   Инсекти: Водени цветови, једнокрилни рилаши, вилински кољиц, стенице, орлнокрилци, правокрилци, двокрилци.
•   Водоземци: Даждевњаци, Мрмољци, Жабе.
•   Гмизавци: Барске корњаче, гуштери, шумске корњаче, змије.
•   Сисари: Јеж, волухарице, слепи мишеви, пацови, веверице, пухови.
•   Птице: Корморани, Лиске, мала бела чапља, грабљивице, сива чапља, сљуке, бела рода, голубови, црна рода, патка глувара, сова, крља, детлићи, патка звиждара, грмуше, ронци, сенице.
•   Звери: Медвед, јелен, вук, срна, сакал, дивлја свиња, рис, зец, лисица, дивокоза, ласица, дивља мачка, твор, јазавац, видра.
•   Риба: Сомови, харинге, јегуље, стуке, вијуни, главоци.

 
Славуј (извор: Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se)IV  Природни резервати

У Националном парку “Ђердап” одређене су зоне са три степена заштите, a зависно од намена и функција појединих делова подручија утврђују сe режими заштите и коришћења з тим зонама:
1.   Први степен заштите подразумева строгу заштиту посебних природних и културних вредности.У зонама са првим степеном заштите спроводе сe мере заштите, активности научних истраживања, образовања и јавне презентације пoд посебним условима;
2.   Други степен заштите подразумева заштиту око зона заштите првог степена, заститу посебно вредних делова природе (карактеристични екосистем, пејзажне и друге вредности) и природних простора око непокретних културних добара. У зонама другог степена заштите могу сe под утврђеним условима одвијати активности истраживања, образовања, презентације Националног парка, спорта и рекреације, водопривреде, саобраћаја, шумарства и пољопривреде са сточарством.
3.   Трећи степен заштите подразумева заштиту делова подруцја Националног парка Ђердап изван зона заштите првог и другог степена са активностима туризма, спорта и рекреације, шумарства, водопривреде, евентуалне експлоатације минералних сировина, развоја и уредења насеља и др.
 
Дивље прасе (извор:www.npdjerdap.co.yu)

Природне вредности у првом степену заштите
Комплекс орографских, микроклиматских, биотицких и природно-историјских фактора, на подручју „Ђердапа“ формирали су изузетни природни феномен и јединствен рефугијум, где се на релативно малом простору одржао континуитет флоре и вегетације од плиоцена до данашњих дана и велики број реликтних врста и заједница, као и развојних вегетацијских серија. Под природним вредностима, дакле подразумевамо оне површине у којима специфицне одлике флоре и вегетације реликтних врста потврдују теорију развојних вегетацијских серија у историјском развоју наше земље.
На подручју Националног парка евидентирано је и проглашено 10 резервата природе, а такође је надлежним установама дат предлог за проглашење још 3 резервата.

Резерват Бојана
Резерват природе "Бојана" чини заштићена чиста орахова састојина (Juglans regia) окружена високом мешовитом састојином букве и ораха (Fagetum montanum juglandetosum), а сем тога на читавој површини јављају се у виду појединачне или групимичне примесе још и мечија леска (Corylus colurna), маклен (Acer monspesulanum), црни јасен (Fraxinus ornus), грабић (Carpinus ornus) и граб (Carpinus betulus).
Резерват Голубачки град
 
Стари Голубачки град(извор: Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se)
Резерват природе "Голубачки град" чини залеђину културно историјском споменику под истим називом и представља површину под ниским шибљацима јоргована (syringa vulgaris), високим шибљацима јоргована, грабица и јасена (Syringeto-fraxineto-carpinetum orientalis), остацима шума јоргована, храста медунца и грабица (Carpineto orientalis-quercetum mixtum), шума топлих храстова (Quercetum confertae ceris pubescente tosum) и букових шума са орахом (Fagetum montanum juglandetosum ). Заједно са спомеником културе "Голубачки град" цини једну од научно најзанимљивијих целина на подручју Националног парка.

Резерват Цока Њалта са Пешачом
Резерват природе "Цока Њалта са Пешачом" представља велики типични рефугијум реликтних и ретких врста дрвећа и њихових заједница. Разноврсни крашки геоморфолошки облици у овом "источном кршу" се према Петровицу (1978), одликују баш овим смењивањем разних геоморфолошких облика на малим растојањима ( вртаче, шкарпе, остењаци, сипари, окомите стене, шиљате стене, делувијални наноси, итд.), што је довело до формирања разлицитих станишта, микро и наностаништа, а самим тим и до формирања разлишитих заједница, микроценотицких групација врста и великог биодиверзитета, нароцито на стењацима.


Резерват Босман-Соколовац
   Као основни разлог што је резерват природе "Босман - Соколовац" стављен под заштиту је тај што се на овом подручју налазе заједница ниских шума и шибљака (Syringeto-monsspesuleto-colurnetum), реликтна заједница мешовитог састава са карактеристичним врстама (Acereto-fraxineto-colurnetum-mixtum) и осиромашена заједница букве и мечије леске (Fagetum montanum- colurnetosum ). Истовремено ово подручје представља и значајно геолошко налазиште мезозојске лиаске фауне.

Резерват Лепенски вир
Природне вредности специјалног резервата природе "Лепенски Вир" садржане су у присутности сложених реликтних заједница, које се на малом простору смењују, прелазе једна у другу илуструјуци процес динамичног низања. На простору резервата констатоване су многе за науку.
Значајне врсте биљака као: копривић (Целтис аустралис), орах (Југланс региа), медунац (Qуерцус пубесценс), маклен (Ацер монспессуланум) ,јоргован (Сyринга вулгарис ) и др. Карактеристичан је велики биодиверзитет у флори овог резервата природе који је одраз постојања не само специфичне повољне климе и богатог земљишта, као и разноврсне геоподлоге , већ и разноврсних микро и наностаништа на карстном терену, односно разноврсних микро и наноценотицких комплекса врста. Осим тога овај резерват заједно са у свету познатим налазиштем монументалне праисторијске неолитске културе "Лепенски вир", са којим је резерват био у далекој прошлости тесно повезан , представља један од научно најзанимљивијих и најважнијих резервата на подручју Националног парка Ђердап.
   (иѕвор: casta-io.tripod.com)                 (иѕвор: Morate se registrovati da bi ste mogli da vidite link. Registrujte se ili Ulogujte se)
Резерват Татарски вис
   Особеност резервата природе "Татарски вис" је у уочљивој повезаности вегетације и геолошке подлоге. Резерватом су обухваћена два међусобно оштро раздвојена геолошка супстрата: кристални шкриљци над којима се развила заједница храста китњака помешана са стаблима граба и кречњак над којима се развила састојина букве. Део на судару ових геолошких подлога обрастао је буквом, китњаком и грабом.

Резерват Велики и Мали Стрбац са Трајановом таблом
   Овај резерват природе је један од научно најинтересантнијих и туристичко најатрактивнијих предела у Националном парку. Ретко се могу наћи предели, да се на релативно малом простору сједињују тако велики број природних реткости и вредности као и културно-историјских и меморијалних споменика. Природне вредности резервата природе "Велики и Мали Штрбац" су : врло разноврсна и широко распрострањена реликтна вегетација са преко тридесет реликтних заједница, од којих су шеснаест полидоминантне, као и шест развојних вегетацијских серија, које указују на порекло и историјски развој екосистема.
                                                                                                   Тројанова табла
       

Резерват Цигански поток
   На простору овог резервата налази се јединствена аутохтона шумска заједница ораха (Париетарио-југландетум), која је окружена мешовитом састојином букве и ораха и као таква представља праву природну реткост аутохтоних шума ораха. Поред ње као основни типови шума јављају се : брдска букова шума са орахом (Фагетум субмонтанум југландетосум) која је реликтна осиромашена заједница, чиста букова шума савременог типа на силикатима (Фагетум субмонтанум) а на уским гребенима је чиста састојина храста китњака (Qуерцетум монтанум).
 
Резерват Шомрда
   Резерват природе "Шомрда" је изузетан вегетацијски резерват. Он пердставља налазиште биљне врсте зеленике или бозиковине на југоисточним падинама истакнутог врха "Шомрда" на месту званом "Радисављев крак". Због значаја зеленике као биљне врсте која представља раритет у овим пределима овај се резерват сврстава у I категорију и то као I степен заштите.

Резерват Кањон Бољетинске реке - Гребен
   Велики тектонски поремећаји у далекој прошлости оставили су у овом пределу, а посебно у кањону Бољетинске реке у близини ушца у Дунав видне трагове савијања, изувијања, преплитања и укрштања, најахивања пешцарских и конгломератских слојева стена разлицитих боја (Цвијиц,1924,1926). Осим тога на подручју резервата је и вегетација веома слозена и интересантна, што се објашњава пре свега разноврсним, често комбинованим геолошким подлогама и слозеним микрорељефом као и карактером микроклиме у кањону уз велики утицај Дунава и рефугијалне мезоклиме овог предела. Специфицна особина овог резервата је просторно смењивање разлицитих заједница на малим растојањима, како у малом кањону, тако и на Бољетинском брду и локалитету Гребен.

V  Туризам
   У својој укупној туристичкој понуди Национални парк Ђердап се представља као посебна и заокружена туристичка целина по много чему јединствена у Европи и свету. Атрактивност туристицких мотива, везаних за Ђердапску клисуру са њеним морфолошким и хидрографским особеностима се, без претеривања, не може ни упоредити са сличним феноменима у националним парковима Европе. Ту је и привлачност дердапских пејзажа, која се заснива не само на рељефној разноликости и хидрографским обележјима, већ и на широком спектру комбиновања разлицитих флористичких и вегетационих облика. Са својим културно - историјским наслеђем и неким створеним вредностима новијег порекла, одреденим облицима првредивања и веома специфицним фолклорним обележјима пружа посетиоцима током целе године посве ретке, привлачне и непоновљиве туристичке садржаје.
•   Излетнички туризам: Обилазак многобројних културно историјских споменика; Обилазак резервата природе; Обилазак пећина ("Рајкова пећина", "Градашница", "Дубочка""Церемошња", "Равништарка");Обилазак споменика природе ("Вратњанске капије" "Ваља прераст"); Школа у природи; "Стазе здравља"; Фото сафари; Излети бродом; Посете Хидроелектрани Ђердап, Рибокомбинату Кладово, Руднику бакра Мајданпек, Златари Мајданпек и др.
•   Наутички туризам:    Једрење; Мотонаутика; Веслање; Спортска такмичења на води;
•   Стационарни туризам: Хотел "Лепенски Вир" Доњи Милановац; Хотел "Голубачки град" Голубац; Хотел "Ђердап" Кладово; Омладински камп Караташ; Мотели у Добри и Текији; Смештајни објекти на Оману и Плочама;
•   Манифестациони туризам:  Регате у једрењу и веслању ("Ђердап куп"); Лов сома "на буцку" ("Златна буцка Ђердапа -Текија); Риболовни котлићи ("Златни котлић" - Голубац); Фолклорни фестивали ( "Јоргован фест", "Сеоска олимпијада") и др.
Лов
   Подручје Ђердапа одувек се одликовало бројношћу и изузетном разноврсношћу животињског света, о чему сведоче записи бројних путописаца. Ова разноврсност дивљаци одржала се и до данашњих дана, тако да у столетним буковим и храстовим шумама Националног парка Ђердап и сада слободно у природи живе врло бројни јелени, срндаци, дивље свиње, јазавци, куне, зечеви, дивљи голубови, грлице и др., док стеновите литице Ђердапског Казана красе дивокозе, орлови и соколови. Медвед и рис и данас крстаре шумовитим пространствима Националног парка Ђердап, док су вукови, шакали, лисице и дивље мацке још увек бројни. Пространо Дунавско језеро насељавају многе врсте птица мочварица, а околна поља пружају све потребне услове за живот јаребица, фазана и зечева.
   Бројност и разноврсност ловне фауне, квалитет трофеја а нарочито потпуна природност понашања дивљаци пружају прави спортски ловачки доживљај у скоро нетакнутом природном амбијенту ловишта " Ђердап " које је у саставу Националног парка Ђердап. Услед опрезности дивљаци која се одликује потпуно природним понашањем, лов на Ђердапу има све елементе правог исконског доживљаја, изискујући од ловца добру физичку кондицију и продубљено познавање животних навика дивљаци. Ловиште располаже и свим потребним стручним особљем, као и ловно техничким објектима који су у функцији што успешнијег лова. Смештај ловаца могућ је у ловацким кућама у самом ловишту, у хотелима Б категорије у Доњем Милановцу. Кладову, Голупцу и Мајданпеку или у мотелима у Добри, Текији и Караташу.
Риболов
   Дунав и Дунавско језеро местимично широко и преко 2 км обухватају 5500 ха површине Националног парка Ђердап. То велико водено пространство са својим тајанственим вировима и моћним брзацима утоциште је једном посебном свету, популацији најразноврснијих врста риба.
   Колику је важност риба као живо биће имала за ово подруцје најбоље говори податак да ју је још пре 8.000 година "човек са Лепинског Вира" прогласио својим божанством.
   Прелепа Ђердапска клисура са свим својим тајнама пружа велике могућности и најпробирљивијим љубитељима како привредног тако и спортског риболова. Пастрмка, кечига, смуд, сом, шаран, штука, деверика и др. велики су изазов за спортске риболовце да у вртлозима Ђердапске клисуре искажу своје умеће. Уз одговарајуће дневне, недељне или сезонске риболовне дозволе, рибу је могуце ловити са обале или са чамца.