Autor Tema: GLAGOLI  (Pročitano 1894 puta)

neurotic

  • Jr. Member
  • **
GLAGOLI
« poslato: Oktobar 12, 2013, 03:00:22 posle podne »
Verbs

1. Glagol je najvaţnija rijeĉ u reĉenici i nijedna se potpuna reĉenica ne moţe izreći bez

glagola .

 Glagolima izraţavamo radnju ( to write -pisati , to work -raditi ,to dig -kopati ) zbivanje

 ( to rise - dizati se , to fall - padati , to blow , duhati ) i stanje ( to lie - leţati , to sit -sjediti ,

 to sleep -spavati ) .

2 . U engleskom jeziku ima pravilnih i nepravilnih glagola . kod pravilnih glagola dovoljno

je

 za tvorbu svih vremena znati njihov infinitiv , dok je kod nepravilnih glagola potrebno

znati

 njihove glavne dijelove tj . infinitiv , preterit i particip perfekta , jer su ta tri oblika

 potrebna za tvorbu vremena .

 Zato nepravilne glagole uvijek dajemo u tri osnovna oblika . Npr . :

 give ( dati ) gave given

 shake ( drmati ) shook shaken

 grow ( rasti ) grew grown

SVOJSTVA GLAGOLA

3 . Glagoli imaju ova svojstva :

 1 . jedninu i mnoţinu

 2 . lica ( tri lica jednine i tri lica mnoţine )

 3 . vremena ( prezent , preterit , futur ... )

 4 . nesvršeni i obiĉni oblik

 5 . aktiv i pasiv

 6 . naĉine ( imperativ , indikativ i konjuktiv . )

4 . U engleskim se gramatikama upotrebljava naziv tense ( npr. : present tense , preterit

tense itd . ) Tense znaĉi glagolsko vrijeme .

PRAVILNI I NEPRAVILNI GLAGOLI

5. Pravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta tako da se infinitivu doda nastavak -ed .

 Npr . :

 stay - stay - ed , ostati ; look - look - ed , gledati ; open - open - ed , otvoriti ;

6 . Ako se glagol u infinitivu svršava na - e , dodaje se samo -d . Npr . : smile - smile-d ,

 smiješiti se ; hope - hope-d , nadati se itd .

7 . Nepravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta na razne naĉine :

 1 . Preterit i particip perfekta imaju isti oblik :

 stand ( stajati ) stood stood

 think ( misliti ) thought thought

 3 .

 2 . Sva su tri oblika razliĉita :

 sing ( pjevati ) sang sung

 drive ( tjerati ) drove driven

 3 . Sva su tri oblika jednaka :

 hit ( udariti ) hit hit

 put ( metnuti ) put put

PRELAZNI , NEPRELAZNI I POVRATNI GLAGOLI

8 . Prelazni su glagoli oni uz koje moţe stajati u akuzativu . Npr . :

They built the bridge last year . Sagradili su most prošle godine .

Before leaving they sold the car . Prije odlaska prodali su auto .

9 . Neprelazni su glagoli oni uz koje ne moţe stajati objekat . Npr . :

 He returned home last night . Vratio se sinoć kući .

 We were layng in the sun . Leţali smo na suncu .

10 . Povratni su glagoli oni kod kojih se radnja vraća na subjekat . Uz takve glagole stoje

 povratne zamjenice . Npr . :

 They have always been able to defend themselves . Oni su se uvijek mogli obraniti .

 When she saw herself in her new hat , she smiled . Kad se vidjela u svom novom šeširu ,

 nasmiješila se .

11 . Pomoćni glagoli sluţe za tvorbu sloţenih glagolskih vremena , npr . :

 perfekta ( I have spoken - govorio sam ) , futura ( Ishall speak - govorit ću ) itd .

 Pomoćni su glagoli :

 be , have , do , shall , should , will , would .

12 . Defektni su glagoli :

 can , could , may , might , must , ought , need , dare shall , should , wil , would .

13 . Bezliĉni su glagoli oni koji se upotrebljavaju samo u 3 . licu jednine sa it . Takvi

glagoli

 obiĉno oznaĉuju vremenske uvjete . Npr , :

 it rains - pada kiša

 it is snowing - pada snijeg .
In what twisted universe does mastering Eddie Van Halen's two-fingered arpeggio technique count as absolutely nothing?